Shrub Rose
Rosa 'BAIrage' PP19,945
Shrub Rose
Rosa 'BAIypso'
Shrub Rose
Rosa 'BAIark'
Shrub Rose
Rosa 'BAIface' PP15,753
Shrub Rose
Rosa 'BAIing' PP16,993
Shrub Rose
Rosa 'BAImir'
Shrub Rose
Rosa 'BAIsme' PP18,506
Shrub Rose
Rosa 'BAIief' PP17,196
Shrub Rose
Rosa 'BAIbox'
Shrub Rose
Rosa 'BAIgirl' PP19,952
Shrub Rose
Rosa 'BAItown' PP18,060
Shrub Rose
Rosa 'BAImas'
Shrub Rose
Rosa 'BAIrift' PP19,036